Proje

previous arrow
next arrow
Slider

Hoşgeldiniz

Bu proje TÜBİTAK’ın 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projeleri kapsamında 2019 döneminde desteklenmektedir.”

Proje Başlığı: Öyküleştirme Yaklaşımını Öğreniyorum: Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerini Destekliyorum

Proje Özeti:
Okul öncesi öğretmenliği lisans programında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının nasıl uygulanması gerektiğini içeren bir dersin olmayışı nedeniyle, alan öğretmenleri öğrencilerinin erken okuryazarlık becerilerini nasıl destekleyecekleri konusunda bilgi sahibi olamamaktadır. Bu becerileri zamanında edinemeyen çocukların, ilkokulda okuma yazmayı öğrenme sürecinde sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Projenin amacı; okul öncesi öğretmenlerinin konuyla ilgili algı ve bilgi düzeylerinin belirlenerek farkındalık oluşturmalarını sağlamak ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılmayan, yenilikçi bir yaklaşım olan öyküleştirme (storyline) yaklaşımını tanıtarak, yaklaşımın çocukların erken okuryazarlık becerilerini desteklemede nasıl kullanılacağını öğretmek ve yaklaşımı uygulayarak öğrencilerinin bu becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Projenin evrenini; Ankara ili merkez ilçelerinde okul öncesi eğitimi veren 643 okulda görevli 3013 öğretmen, örneklemini ise; oranlı tabakalı örneklemeyle ilçelerdeki okul sayılarına göre belirlenen okullardaki öğretmen sayıları dikkate alınarak gönüllü öğretmenlerden seçilen 70 öğretmen oluşturacaktır. Uygulama aşamasında öğretmenler, beş günlük atölyelerde, öyküleştirme yaklaşımı hakkında bilgi edinip yaklaşıma yönelik geliştirdikleri etkinlikleri uygulamayı öğrenecekler, sonrasında yaklaşımı sınıflarında bir ay içinde on etkinlikten oluşan bir öyküleştirme planı hazırlayarak uygulayacaklardır. Sınıflardaki uygulamalar sürecinde; okullarında görevli, projeye katılmamış 280 öğretmenin etkinlikleri gözlemlemesi sağlanarak yaklaşımı öğrenmeleri desteklenecektir. Atölye çalışmaları sırasında öğretmenler, gruplara ayrılarak iki öyküleştirme uzmanı ve bir okuma yazmaya hazırlık çalışmaları uzmanı eşliğinde işbirlikli bir yaklaşımla oyun tabanlı uygulamalar gerçekleştireceklerdir. Sanatsal faaliyetlerden el sanatları, üç-boyutlu tasarım, storygami (öykü anlatma-origaminin birleşimi) ve dramayla, ölçme-değerlendirme gibi destek atölye etkinliklerine katılacaklardır. Proje, karma model yaklaşımla yapılandırılmıştır. Bu deneysel çalışmanın nicel verileri “Öğretmenlerin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle ilgili Algı Düzeyleri Ölçeği”, “Öğretmenlerin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle ilgili Bilgi Düzeyleri Ölçeği” ve “Memnuniyet Anketi” ile, nitel verileri ise “Odak Grup Görüşmeleri Formu”, “Öyküleştirme Etkinlikleri Değerlendirme Anahtarı” ve “Öğretmen Günlükleri”yle toplanacak, ön test-son test tek grup deseniyle etki değerlendirmesi yapılacaktır. Projeye katılan ve gözlemci okul öncesi öğretmenlerinin öyküleştirme yaklaşımının kullanımını sınıflarında daha yaygın olarak sağlamaları, çocukların erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik daha fazla sayıda, kaliteli etkinlikler geliştirerek uygulamaları, projenin beklenen sonuçları arasındadır.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Burcu Çabuk
Projenin Yürütüldüğü Kurum:Ankara Üniversitesi

Başa dön